..sme súčasťou  kresťanského spoločenstva  Milosť na Slovensku, a  patríme do celosvetového  hnutia letnično - charizmatického kresťanstva. Sme ľudia, ktorí  prežili  osobný  dotyk  od  Boha,  čo zmenil  náš  život. Prijali  sme  Ježiša za  Pána  nášho života  a  znovuzrodili sme  sa vierou  v  jeho vzkriesení. Našim životným štýlom sa stal milovať živého Boha a mať s ním osobný vzťah.

Ale jako je napísané: Čoho oko  nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka  nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Kor.1/2.9

 

..náš život usmerňujeme podľa  Božieho slova, ktoré je napísané v Biblii, a  hovorí o tom ako má človek viesť svoj život, aby  prežil jeden zdravý, šťastný, úspešný  život a mal  prosperitu v každej oblasti  svojho  života.  Je to najlepší  návod  do  života človeka, aby  každý deň  vedel víťaziť nad čoraz ťažšími životnými situáciami.

..nech sa drží tvoje srdce mojich slov; ostríhaj  moje prikázania a ži. Nadobudni  múdrosti, nadobudni  rozumnosti; nezabudni ani sa neodchýľ od rečí mojich úst. Neopusti jej, a bude ťa ostríhať; miluj ju, a bude ťa striezť.  Kaz.4/4-6

 

..Biblia je písaná forma Božieho slova, autorom je jediný a živý Boh, ktorý stvoril nebo aj zem. Biblia sa skladá zo Starej a Novej zmluvy, ktoré navzájom dopĺňajú, vysvetľujú a tvoria jeden celok. Túto knihu ktorá obsahuje večné pravdy, napísali boží služobníci, ktorí boli inšpirovaní Svätým duchom.

lebo veru vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. Mat.5/18

 

..Cirkev je skupina znovuzrodených ľudí, veriacich v Ježišovi Kristovi. Podľa Božieho slova On je hlavou cirkvi, a cirkev je jeho telom, ktorá sa skladá z miestnych zborov. Prioritami cirkvi sú chváliť a uctievať Boha, učiť a prednášať Božie slovo, reprezentovať Božie kráľovstvo, šíriť evanjelium po celom svete. Cirkev sa stretáva na Bohoslužbách, ktoré nie sú viazané na rituáloch a tradíciách, ale má svoje základné prvky podľa Biblie, ako sú modlitby, chvály, vyučovanie Božieho slova.

..aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu; ale aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.. Efe. 4/14-16

 

..Veríme vo všemohúceho živého  Boha, stvoriteľa  všetkého. Boh  stvoril  človeka  na  svoj  obraz a dal   človeku  slobodnú  vôľu, a túži  mať s človekom  vzťah a naplniť  všetky jeho potreby. Podľa Biblie, to  čo človeka  oddeľuje  od  Boha je hriech,  ktorý prišiel skrze  Adama na svet, a  odplatou  za hriech je večné zatratenie. Následkom  hriechov sú aj  choroby, chudoba, depresie, závislosti, zničené  ľudské  životy a rodiny.  Ale Boh tak  miloval  tento svet, že poslal a obetoval  svojho  jednorodeného  syna  Ježiša  Krista za každého  človeka, aby  ten kto  uverí v  neho  bol  spasený a zachránený od večného  zatratenia. Lebo každý kto v srdci uverí že Ježiš  vstal z mŕtvych a ústami vyzná že On je Pán, bude spasený.

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ján,14/6

 

..Spasenie je Boží dar, ktorý dokazuje Božiu nekonečnú lásku a milosť. Boh poslal svojho syna Krista do tohto sveta, ktorý prišiel zo slobodnej vôle a stal sa človekom v Nazaretskom Ježišovi, aby uskutočnil spasenie. Potom  ako sa pokrstil a naplnil sa Duchom svätým, hlásal Božie kráľovstvo a činil zázraky. Bol  prenasledovaný a opovrhovaný ľuďmi, bol ukrižovaný, zomrel, pochovali ho  a na tretí deň vstal z mŕtvych.  Išiel do neba a tam  sedí po pravici Boha otca, a prihovára sa  za nás.  Ježiš  zobral na  seba všetky  naše  hriechy,  choroby ,  bolesti,  kliatby,  chudobu, aby v ňom veriaci mali odpustené hriechy, dostali večný život. Vybojoval pre nás uzdravenie, požehnanie, vyslobodil ľudí z márneho života a z otroctva smrti, jeho  krv nás očistila a ochraňuje nás. Napravil vzťah medzi Bohom a človekom, a znovuzrodení ľudia v Ježišovi Kristovi dostali moc stať sa Božími deťmi.

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efez.2/8-9

Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Jan. 3/16

V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti  Efe.1/7

Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. Mat.8/17

Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým,že sám sa stal zlorečenstvom za nás.Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve Gal.3.13

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou. 2Kor. 8/9

Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, Jan. 1/12